دیدن روز و شب دریا ، همزمان و لذت مشاهده غروب خورشیددر سانس ویژه 18:30 کشتی اوستا5سایر اعلانات